Gedragscode Taekwondo

Gedragscode Stichting Taekwondo Rosmalen

1.    Inleiding

Stichting Taekwondo Rosmalen wil ertoe blijven bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de taekwondosport vinden we belangrijk. Stichting Taekwondo Rosmalen wil actief blijven werken aan de bewustwording bij sporters, begeleiders, trainers/coaches en ouders/verzorgers op dit vlak.

Stichting Taekwondo Rosmalen moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jong en oud gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Met name de trainers/coaches, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

De gedragscode geldt voor ALLE leden, zowel sporters als overige leden die actief zijn op of naast de mat. Daarnaast verwachten wij van onze bezoekers dat zij zich ook aan de gedragscode houden.

2.    Algemeen

Doelstelling
Stichting Taekwondo Rosmalen wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Stichting Taekwondo Rosmalen een vereniging is om trots op te zijn. Deze gedragscode beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, coaches, sporters, wedstrijdleiding en ouders/verzorgers te bevorderen.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is of lid wil worden, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor minderjarigen geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen ten alle tijden het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als leden zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3.    Gedragsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn.

Algemeen:

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • We hebben altijd respect voor de trainers, coaches, wedstrijdleiding, afgevaardigden.
 • We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.
 • We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.
 • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • We blijven van elkaars spullen af; we houden het complex en de omgeving schoon.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

Houding:

 • Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van alle leden dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainers, coaches, bezoekende sporters, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters, andere leden en publiek. We dulden geen grofheden.
 • Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medesporters.
 • Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Respecteer deze en handel hiernaar.
 • Van onze leden wordt in geen enkel geval getolereerd dat zij gebruik maken van hun machtspositie.

 Stiptheid:

 • Voor de training ben je tijdig voor aanvang in de dojo aanwezig. Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze reeds is begonnen.
 • Bij afwezigheid stel je de trainer/coach of teambegeleider op de hoogte.
 • Bij niet deelname aan een wedstrijd stel je de trainer/coach of teambegeleider tijdig (minimaal 48 uur voor aanvang) op de hoogte.
 • Wie ongeoorloofd of zonder kennisgeving meerdere trainingen mist kan geschrapt worden voor deelname aan wedstrijden (indien deelgenomen wordt aan wedstrijd).

Gebruik van de kleedkamers:

 • De kleedkamers worden alleen gebruikt om je om te kleden en zijn geen speelruimten.
 • De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden, na elk gebruik. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, telefoon, geld etc.) maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. De stichting is niet verantwoordelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.
 • In de kleedkamers is het gebruik van mobiele telefoons of andere mobiele devices (zoals tablets) verboden.

Gedragsregels voor ouders/verzorgers

 • Onthoud u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijd, laat dit over aan de bevoegde trainers/coaches. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Positief supporteren juichen wij ten zeerste toe!
 • Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kunt u altijd terecht bij de trainer/coach of de vertegenwoordiger van de stichting. Voor alle niet technische vragen kunt u altijd het betreffende aanspreekpunt binnen het bestuur contacteren.
 • Als uw kind ingeschreven is voor een wedstrijd, examen of andere activiteit, dan wordt u/uw kind op tijd aanwezig te zijn. Indien u/uw kind niet kan deelnemen, meld u dit tijdig (indien mogelijk minimaal 48 uur voor aanvang) aan de verantwoordelijke coach/teambegeleider.
 • Wanneer u verzocht bent om leden van en naar een uitwedstrijd of andere activiteit te brengen en u bent niet in de gelegenheid dan wordt u vriendelijk verzocht om een vervanger te zoeken. Indien dit niet mogelijk blijkt neemt u tijdig contact op met de trainer/coach of teambegeleider.
 • Het is wettelijk niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of ander beeldmateriaal te maken tijdens trainingen, wedstrijden, examens of andere activiteiten die Stichting Taekwondo Rosmalen organiseert, of waarbij leden aanwezig zijn.

Uitvoeren vrijwilligerswerk:

Buiten het actief sporten kan de Stichting Taekwondo Rosmalen alleen voortbestaan met het uitvoeren van vrijwillige werkzaamheden. Aan alle leden van 16 jaar en ouder en ouders/verzorgers wordt vriendelijk doch dringend een verzoek gedaan om hun steentje bij te dragen aan de vrijwillige werkzaamheden binnen de Stichting Taekwondo Rosmalen.

4.    Sancties

Bij het niet naleven van de gedragscode kunnen door het bestuur respectievelijk door de trainer, (in samenspraak met het bestuur) sancties genomen worden. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden. Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

 • Schelden
 • Pesten en treiteren
 • Het uiten van bedreigen
 • Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal hetzelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: (wapens, drugs, vuurwerk) > Er zal aangifte gedaan worden bij de politie.

De trainers/coaches krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer/coach kan met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid of toeschouwer uit de dojo/sportzaal.
Alle overige misdragingen welke volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn. Alle en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

De te volgen procedure is als volgt:

 • Trainer/coach, sporter en/of betrokken ouder/verzorger stelt het aanspreekpunt binnen het bestuur in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de trainer/coach direct tot het verwijderen van de sporter van de training/wedstrijd is overgegaan dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het aanspreekpunt. Dit ter vastlegging van het gebeurde.
 • In elk geval van misdragingen pleegt het aanspreekpunt zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen.
 • Aanspreekpunt bespreekt tijdens de periodieke bestuursvergadering de overtreding met het bestuur waarin alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van het aanspreekpunt kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan.
 • De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer, coach en/of diens ouders/verzorgers.
 • Het in herhaling vervallen van op zich zelf staande kleinere overtredingen, welke in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verder gaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel statutaire opzegging van het lidmaatschap.
 • Het bestuur zoekt indien nodig contact met deskundigen, zoals bijvoorbeeld politie, GGD, CJG, etc. over de beste aanpak voor alle betrokkenen. Het bestuur kan besluiten anoniem om advies te vragen bij bovengenoemde organisaties.

5.    In en rond de dojo

De dojo is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk in en om de dojo en kleedkamers meegenomen.
 • De mat mag alleen worden betreden met blote voeten of speciale taekwondo-schoenen. Schoeisel is vanwege de hygiëne ten strengste verboden. Dit geldt ook voor publiek.
 • Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden te roken en/of drugs te gebruiken.
 • Schade aan eigendommen van het sportcentrum worden direct op de dader verhaald.
 • Fietsen en brommers worden op de daarvoor bestemde plekken geplaatst.
 • Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegang naar het pand wordt in het belang van de veiligheid vrijgehouden.
 • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

6.    Portretrecht

Het is wettelijk niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of ander beeldmateriaal te maken tijdens trainingen, wedstrijden, examens of andere activiteiten die Stichting Taekwondo Rosmalen organiseert, of waarbij leden aanwezig zijn. Dit in verband met het recht op privacy.

Tijdens activiteiten van Stichting Taekwondo Rosmalen, of activiteiten waaraan Stichting Taekwondo Rosmalen deelneemt of meewerkt, kunnen door de organisatie foto’s en/of videobeelden gemaakt worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn. Deelname aan activiteiten van Stichting Taekwondo Rosmalen betekent dat aan u, indien van toepassing, toestemming gevraagd wordt om deze beelden in het kader van haar activiteiten te gebruiken en te publiceren (website, kranten, folders, sociale media, etc.). Deze foto’s en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. Stichting Taekwondo Rosmalen zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit.

7.    Kennisgeving

Alle leden, ouders/verzorgers, trainers/coaches, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte van de inhoud van deze gedragscode en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van Stichting Taekwondo Rosmalen houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedragscode inzien via de website. De verenigingsstatuten zijn op te vragen bij de secretaris van het bestuur.
Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragscode door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en periodieken.Naleving van en controle op deze gedragscode zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij Stichting Taekwondo Rosmalen zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van hun taekwondosport.

Naast bovengenoemde omgangs- en gedragsregels volgt Stichting Taekwondo Rosmalen ook de gedragsregels vanuit NOC-NSF (zie bijlage). Stichting Taekwondo Rosmalen ondersteunt daarnaast het Sportmanifest.

Het bestuur van Stichting Taekwondo Rosmalen

Rosmalen, 24-04-2021.

 

Bijlage 1 Gedragsregels NOC-NSF

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011

Wanneer een lid van de sportvereniging zich niet houdt aan de gedragsregels dan heeft het bestuur de opdracht de regels te handhaven. Om dit te kunnen doen zal uitgezocht moeten worden wat er is voorgevallen. Het beginsel hoor en wederhoor moeten dan worden toegepast. De sportbond kan de vereniging ondersteunen bij een dergelijk onderzoek maar ook met de afhandeling daarvan. Mocht het zo zijn dat er sprake is van Seksuele Intimidatie dan kan dit niet op verenigingsniveau worden afgehandeld. In zo’n geval zal contact gezocht moeten worden met de sportbond. De bond en de vereniging kunnen dan overleggen over het vervolg van de zaak. Het is mogelijk dat er ook door justitie een onderzoek wordt uitgevoerd en in zo’n geval zal het onderzoek van justitie eerst afgerond moeten zijn voor de zaak binnen de sport onderzocht kan worden. De meeste sportbonden laten het onderzoek op het terrein van Seksuele Intimidatie (SI) uitvoeren door het Instituut voor Sport Rechtspraak (ISR). Er zijn ook een aantal bonden die zelf een tuchtcollege kunnen samenstellen om het onderzoek te kunnen doen en ook een uitspraak kunnen doen. Wanneer een tuchtcollege een uitspraak doet over een zaak die te maken heeft met Seksuele Intimidatie, dan wordt de uitspraak vastgelegd in het register tuchtrechtelijke uitspraken SI (‘zwarte lijst’).

Deze procedure bestaat uit een aantal stappen die achter elkaar gezet moeten worden. Om succesvol te zijn is het daarom ook van groot belang dat een vereniging bij een vermoeden van Seksuele Intimidatie contact zoekt met de bond en zeker niet zelfstandig onderzoek gaat doen, laat staan sancties opleggen. Deze werkwijze kan in veel gevallen wat overdreven lijken. Helaas leert de ervaring dat zaken die klein lijken toch groot kunnen zijn. Daarbij komt ook dat je als bestuurder door te overleggen rugdekking krijgt. Dat is belangrijk omdat bestuurlijke beslissingen op dit terrein soms de media kunnen halen of later nog in een rechtszaak ter discussie kunnen staan. Adviseurs van Vertrouwenspunt Sport ondersteunen zowel verenigingen als sportbonden bij de stappen die genomen moeten worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.